هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی اراک

گروه صنعت

محمد رضا جعفری

علیرضا خلیلی

علیرضا بشارت

بهروز محمدی

ابوالفضل بابائی

گروه بازرگانی

محمدعلی حسینی

عماد مردانی

سید سعید رضوانی

میثم محرابی

مریم توسطی

گروه معدن

گروه کشاورزی

محمدحسین حیدری

عباس اقبالیون

مجتبی جلالوندی

حامد امینی مصلح آبادی

ناصر بیگی