اعطای بورس صنعت و مشاغل از طریق کنکور سراسری به دانشجویان

هدف از این بورس تربیت سرمایه های انسانی موثر و کارا براساس درخواست دستگاه‌های دولتی و غیردولتی است. بورسیه دانشجو از طریق کنکور سراسری یا بورسیه حین تحصیل دانشجو طی توافقی که بین اداره کل بورس و اعزام دانشجویان این سازمان، مؤسسه و دستگاه بورس کننده صورت می گیرد.

دانشجویان بورسیه مشاغل، حین تحصیل، تسهیلات دریافت کرده و پس از دوران تحصیل با شرایطی که در قرارداد قید می شود، امکان اشتغال در این دستگاه ها را دارا خواهند بود. در این نوع بورسیه، مؤسسه به دانشجویان بورس مشاغل اجازه می دهد تا سقف مشخصی دروس اختیاری را با نظر دستگاه بورس کننده بگذرانند و کارآموزی دانشجوی بورسیه در دستگاه بورس کننده سپری می شود و دانشجو مجاز است تا سقف ۵۰ ساعت در ماه با شرکت همکاری کند.