درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک از دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی برای واکسیناسیون پرسنل واحدهای تولیدی خارج از برنامه مصوب

درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک از دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی برای واکسیناسیون پرسنل واحدهای تولیدی خارج از برنامه مصوب