شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده توسط واحدهای تولیدکننده و وارد کننده لوارم خانگی

❇️ شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده توسط واحدهای تولیدکننده و وارد کننده لوارم خانگی ماکروویو، چرخ گوشت، انواع غذاساز و نوشیدنی ساز

 

 

🔷 روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک