اطلاعات نمایشگاه مراقبت های بهداشتی آلمان و نمایشگاه دستاوردهای علوم پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی قفقاز

اطلاعات نمایشگاه مراقبت های بهداشتی آلمان و نمایشگاه دستاوردهای علوم پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی قفقاز

❇️ اطلاعات نمایشگاه مراقبت های بهداشتی آلمان و نمایشگاه دستاوردهای علوم پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی قفقاز

 

 

🔷 روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک