اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی اراک
هفتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک

برگزاری هفتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک