اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی اراک

صورتجلسات و مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی


ارسال شده در تاریخ : 1397/01/15 ساعت 10:01

صورتجلسه اولین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 12 آذر 1392

صورتجلسه دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 4 اسفند 1392

صورتجلسه سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 16 اردیبهشت 1393

صورتجلسه چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 15 تیر 1393

صورتجلسه پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 22 شهریور 1393

صورتجلسه ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون اول رئیس جمهور

صورتجلسه هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 13 دی 1393

صورتجلسه هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 17 دی 1393

صورتجلسه نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 28 بهمن 1393

صورتجلسه دهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 07 اسفند 1393

صورتجلسه یازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 17 اردیبهشت 1394

صورتجلسه دوازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 28 خرداد 1394

صورتجلسه سیزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 28 خرداد 1394

صورتجلسه چهاردهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 28 خرداد 1394

صورتجلسه پانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 28 خرداد 1394

صورتجلسه شانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 07 مهر 1395

صورتجلسه هفدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 09 دی 1395

صورتجلسه هجدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 24 اسفند 1395

صورتجلسه نوزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 27 خرداد 1396

صورتجلسه بیستمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 19 مرداد 1396

صورتجلسه بیست و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 22 آذر 1396

صورتجلسه بیست و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 28 بهمن 1396

صورتجلسه بیست و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 23 فروردین 1397

صورتجلسه بیست و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 03 خرداد 1397

صورتجلسه بیست و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 31 خرداد 1397

صورتجلسه بیست و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 04 مرداد 1397

صورتجلسه بیست و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 25 مرداد 1397

صورتجلسه بیست و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 12 مهر 1397

صورتجلسه بیست و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 17 آذر 1397

صورتجلسه سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 8 دی 1397

صورتجلسه سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 25 اسفند 1397

صورتجلسه سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 19 اردیبهشت 1398

صورتجلسه سی و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 11 خرداد 1398

صورتجلسه سی و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 30 خرداد 1398

صورتجلسه سی و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 17 مرداد 1398

صورتجلسه سی و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 14 شهریور 1398

صورتجلسه سی و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 28 شهریور 1398

صورتجلسه سی و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 25 مهر 1398

صورتجلسه سی و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 2 آذر 1398

صورتجلسه چهلمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 5 دی 1398

صورتجلسه چهل و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 17 بهمن 1398

صورتجلسه چهل و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 10 اردیبهشت 1399

صورتجلسه چهل و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 22 خرداد 1399

صورتجلسه چهل و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 01مرداد 1399

صورتجلسه چهل و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 13 شهریور 1399

صورتجلسه چهل و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 01 آبان 1399

تگ ها:

دسترسی سریع
پیغام مدیر اتاق

پیام رئیس

بنگاه‌های کوچک در بیشتر کشورهای جهان مهم‌ترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد، ثروت، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی و نیز کارآمدترین شیوه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلقی می‌شوند که در این راستا صنایع کوچک با فراهم کردن بسترهای مناسب برای کارآفرینی و نوآوری در جذب و هدایت سرمایه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور موردتوجه جدی قرارگرفته و اقدام دولت در جهت توسعه آن‌ها گامی مؤثر در این زمینه است.
بنرها