آموزش، یکی از ارکان مهم در توانمندسازی و از نیازهای اصلی مخاطبان اتاق بازرگانی اراک به عنوان پارلمان بخش خصوصی است و بر همین اساس، ارتقای کمی و کیفی آموزش‌ها در اتاق بازرگانی اراک حائز اهمیت است.
آموزش مناسب و برنامه ریزی شده به معنای بهبود، ایجاد و فراهم کردن شرایطی است که منجر به کاهش مشکلات فعالان بخش خصوصی، ایجاد فضای امن و پایدار در حوزه کسب و کار، رونق تولید و رشد اقتصاد می‌شود که اتاق بازرگانی اراک این امر مهم را از طریق آموزش بنگاههای اقتصادی استان سرلوحه دستور کار خود قرارداده است.