در صورت نیاز به راهنمایی و داشتن پرسش می توانید

با شماره ۳۳۴۳۳۲۰۶ تماس بگیرید.

    * * * * * * ارزیابی مدرس دوره آموزشی * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    * * * * * * ارزیابی محتوای دوره آموزشی * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    * * * * * * ارزیابی مجری دوره آموزشی * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *