بنا به تاکید اتاق ایران و نظر به اهمیت فراهم آمدن فرصت رقابت سالم و یکسان برای تمامی داوطلبان دهمین دوره انتخابات اتاق اراک، اطلاعات اعضای معتبر و فعال این اتاق، منتشر شد:

 

 

لیست اعضای واجد شرایط رای دادن :