اهداف و کارکرد مرکز مطالعات

*****

پتانسیل های حوزه کشاورزی استان مرکزی در بخش های مختلف