اولین جلسه « کمیسیون آموزش، ارتباط صنعت و دانشگاه »  اتاق بازرگانی اراک در دوره هشتم هیأت نمایندگان اتاق اراک با حضور روسا و اعضای هیأت علمی و‌ نمایندگان محترم دانشگاه های استان برگزار شد

دستور کار جلسه:

پیش بینی و تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی ذیل کمیسیون

ایجاد ساز و کار و نظام پیشنهادات به منظور تقویت تعاملات فیمابین اتاق بازرگانی و دانشگاه های استان

برگزاری انتخابات اعضای هیأت رئیسه کمیسیون

 سه شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲