دومین جلسه هیأت رئیسه کمیسیون فناوری اطلاعات، کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی اراک در دوره هشتم با دستور کار ذیل برگزار گردید:

دستور کار جلسه:

۱-ارائه پیشنویس برنامه راهبردی و سیاست گذاری های اجرایی کمیسیون

۲-بحث و تبادل نظر جهت همکاری مشترک کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق و شتابدهنده توسعه تاوا ذیل اتاق اراک

✔️ در این جلسه اعضا در خصوص ماهیت و فلسفه وجودی صندوق های خطرپذیر vc بحث و تبادل نظر کردند و گام های اولیه در این مسیر در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

✔️ برنامه اجرایی کمیسیون تا پایان سال جاری تدوین و طی تقویم زمانبندی جهت اجرا به تصویب رسید.

✔️ در ادامه دستور کار دوم، اعضا پیشنهادات و نظرات خود را مطرح و مقرر گردید بررسی های لازم صورت پذیرد و در راستای اهداف شتابدهنده در چارچوب اساسنامه اقدام گردد.