مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه خانه معدن استان مرکزی

دستور کار جلسه:

تصویب اساسنامه جدید

استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس

تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره و تراز های مالی منتهی به سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

 تعیین و تصویب روزنامه کثیر الانتشار

تعیین و تصویب ورودی و حق عضویت سالیانه

چهارشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳