اولین جلسه مشترک *« کمیسیون بهبود فضای کسب و‌کار و رفع موانع تولید »* و *« کمیسیون تشکلها »* در دوره هشتم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک

اولین جلسه مشترک *« کمیسیون بهبود فضای کسب و‌کار و رفع موانع تولید »* و *« کمیسیون تشکلها »* در دوره هشتم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک با دستور کار ذیل در حال برگزاری می باشد: استماع نظرات و پیشنهادات اعضاء در خصوص عمده ترین بخشنامه های دست و پاگیر و قوانین چالشی برگزاری انتخابات […]