دومین نشست شورای راهبردی شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در استان مرکزی با همکاری اتاق بازرگانی اراک برگزار شد.

با حضور خلیلی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی، میرزایی دبیراجرایی و بیگ زاده معاون اجرایی اتاق بازرگانی اراک، حسینی مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی، نمایندگانی از اداره کل کار تعاون و رفاه استان و علوم پزشکی، مدیریت درمان استان، روسای تشکلهای صنفی بازنشستگی و صنفی کارگری استان

موضوعات مورد بررسی و گفتگو در جلسه:

فرایند بررسی و تایید مشاغل در کمیته های سخت و زیان آور

فرایند اجرای آرای صادره در سازمان تامین اجتماعی و چالشها، تبعات و پیامد های اجرای قانون

اجرای ماده ۳ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور

پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۲