مصاحبه با رئیس اتاق بازرگانی اراک در نشست مشترک هیأت رئیسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی اراک و رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی اراک با حضور رییس و هییت رییسه اتاق بازرگانی اراک