اولین جلسه شورای پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در دوره هشتم هیئت نمایندگان

 دستورکار جلسه :

معرفی اعضای شورای پژوهشی اتاق اراک در دوره جدید

ارائه برنامه های رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای اقتصادی اتاق اراک

بحث و بررسی در خصوص طرح های پژوهشی ارائه شده مرکز مطالعات و پژوهشهای اقتصادی

 چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۲