در هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی چه گذشت …