در رادیو مجازی اتاق بازرگانی اراک – خردادماه ۱۴۰۲ به بررسی و تشریح برخی از رویدادهای مهم این اتاق پرداخته شده است.